Barnehage og skole

Vår barnehage- og skolepolitikk

Vi ønsker trygge og gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. Ringebu skal være en attraktiv kommune for barnefamilier å bosette seg i. Det er derfor viktig å satse på tilstrekkelig og godt kvalifiserte personale med pedagogisk kompetanse i barnehage, skole og SFO. Stadig flere barn bruker SFO og oppholdstiden har økt de siste årene. 

Vi må ta i bruk og videreutvikle den enkeltes kompetanse, og som arbeidsgiver legge til rette for fri med lønn til relevant faglig utvikling. Den offentlige fellesskolen legger grunnlaget i utdanningssystemet. Et trygt læringsmiljø er avgjørende for den enkeltes og samfunnets utvikling. Flere yrkesgrupper i skolen er viktig for å styrke laget rundt eleven. 

Vi vil: 

  • Innføre barnehagegaranti som sikrer alle barnehageplass gjennom kontinuerlig barnehageopptak. 
  • Sørge for å beholde to barneskoler i Ringebu og Fåvang. 
  • Støtte opp om og holde fast på det pedagogiske og organisatoriske kvalitets- og utviklingsarbeidet i alle skolene, slik at vi kan beholde, utvikle og tiltrekke oss god kompetanse. 
  • Sørge for at SFO og skole skal være et helhetlig tilbud med god kvalitet og en arena for integrering, lek og læring. 
  • Fortsette arbeidet med å sikre alle barn trygg skoleveg. 
  • Jobbe for å innføre leksehjelp med pedagog på ungdomsskolen. 
  • Være tydelige på nulltoleranse for mobbing, nettets og trakassering i samarbeid med fylkeskommunen. 
  • Vi vil opprettholde bevilgninger til MOT. 

Er du enig med Ringebu Arbeiderparti om Barnehage og skole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker