Helse og omsorg

Vår helse- og omsorgspolitikk

Kommunen skal legge økonomisk til rette for nødvendig kompetanseheving for alle ansatte ved reformer, omorganisering og teknologiske endringer.

Det er viktig at vi tilbyr våre innbyggere gode helsetjenester i alle livsfaser. For å sikre gode helsetjenester må vi ha kvalifiserte medarbeidere. Økt andel fulltidsstillinger er derfor avgjørende for å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere i fremtiden og for å sikre kontinuitet i tjenestene. Det må stilles strengere krav til kommuner og virksomheter for å øke heltiådsandelen, og det er viktig at alle offentlige virksomheter utlyser stillinger. 

Vi vil: 

  • Si klart nei til konkurranseutsetting, anbud og privatisering av offentlige velferdstjenester. 
  • Jobbe for at ansettelser skal skje i hele stillinger. Deltidsstillinger skal være unntak fra hovedregelen og bør begrunnes. 
  • Styrke den hjemmebaserte omsorgen slik at flere kan få oppfylt ønsket om å bo trygt hjemme, eller i alternative boformer. 
  • Vi vil sørge for gode, tilrettelage måltider som øker appetitten til beboerne, forebygger underernæring og reduserer behovet for medisinbruk. 
  • Arbeide for å etablere ordningen rask psykisk helsehjelp i kommunen, slik at flere får hjelp tidligere og dermed forhindre mer alvorlig helseproblemer. 
  • Styrke ettervern innenfor rus, psykiatri og barnevern. 
  • Opprettholde og styrke brukerråd som redskap for videreutvikling og gjennomføring av de ulike tjenestene.  

Er du enig med Ringebu Arbeiderparti om Helse og omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker