Klima-miljø

Vår klimapolitikk

Vår visjon er at Ringebu skal bli et lavenergi- og lavslippssamfunn med mål om at Ringebusamfunnet skal bli klimanøytrale innen 2030.

Ringebu Arbeiderparti ønsker at kommunen skal ha ambisjoner om å være en viktig bidragsyter for at Norge skal nå sine klimamål. Det er gjennomført flere gode tiltak som har betydning for klimaregnskapet. 

Vi har en internasjonal energikrise og det er viktig med tiltak som reduserer strømforbruket i kommunale bygg. Store deler av reduksjonen i klimagassutslipp må foretas i kommunene, og energieffektivisering vil være et viktig verktøy i denne prosessen. Privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester gir svekkede styringsmuligheter, og er til hinder å utvikle offentlig sektor i en klimavennlig retning. Avfallshåndtering skal drives gjennom offentlig eierskap og kontroll. 

Vi vil: 

  • Fortsette arbeidet med kulturvern og det må tas landskapsmessige hensyn i det videre kommunale planarbeid for eksempel markasoner.
  • Vurdere rehabilitering av bygg fremfor nybygg der det er hensiktsmessig. 
  • Jobbe for at alle virksomheter miljøsertifiseres. 
  • Ta bedre vare på strandsoner og vassdrag. 
  • Arbeide aktivt med å redusere kommunens klimagassutslipp iht nasjonale og internasjonale mål. 
  • Være en pådriver for nasjonale tilskuddsordninger til flomvern. 

Er du enig med Ringebu Arbeiderparti om Klima-miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker