Kultur og fritid

Vår kulturpolitikk

Frivillig arbeid er særdeles viktig i både kultur og idrettsaktivitet. Det bidrar til gode møteplasser og styrker samhold og tillit i et lite bygdesamfunn. Kultur skaper bolyst, reiselyst og levende lokalsamfunn. Kulturarrangementer sørger for økt verdiskapning i vår kommune. 

Kunst og kultur tilfører samfunnet og enkeltindivider varige verdier. Kulturens rolle i samfunnet må tydeliggjøres og verdsettes, og ikke sees på som en utgiftspost i offentlige budsjetter. Derfor skal kultur og kulturarv være et viktig satsingsområde i vår kommune. 

Vår kulurpolitikk skal skje i et forsterket samarbeid med kommunen og lag og organisasjoner. Kulturbegrepet favner bredt, og det er viktig at det legges til rette for at hele bredden av kulturaktiviteter har tilfredsstillende møtesteder og aktivitetsarenaer. Det må legges til rette for at alle barn og unge kan være aktive på ulike kultur- og fritidsarenaer uavhengig av familiens økonomi, slik at ingen faller utenfor. 

Ringebu kommune er en kommune med store fjell- og utmarksarealer. Ca. 40 % av arealet er statsallmenning med lovfestede rettigheter etter Fjelloven. Innbyggernes rettigheter til tur, jakt og fiske skal bestå som i dag. Dette inngår som en viktig og stor del av kultur- og fritidsbruken for vår befolkning. 

Vi vil: 

 • Jobbe for at grunnleggende kommunale kulturtilbud får tilstrekkelige ressurser til å fylle sin funksjon som møteplass og kulturarena. 
 • Trygge allmenningsrettighetene og legge til rette for et variert tilby, med et rimelig prisnivå på jakt og fiske. 
 • Videreføre ordningen med gratis småviltjakt og fiske for ungdom. 
 • Sørge for at ungdomshuset/fritidsklubben videreutvikles som en møteplass for ungdommer. 
 • Bidra til at det satses og styrkes lokalt og regionalt på kulturtilbud. 
 • Opprettholde og videreutvikle kulturskolen. 
 • Støtte opp om å stimulere til samarbeid mellom næringslivet, kulturaktører og frivillige. 
 • Opprettholde gratis bruk av kommunens lokaler for frivillige lag og foreninger. 
 • Opprettholde kulturmidler til lag og foreninger i kommunen. 
 • Samarbeide med idrettslag og foreninger om utvikling av idrettsanlegg. 
 • Arbeide for å opprettholde et kinotilbud i kommunen. 
 • Styrke utlånsordningen BUA med satellitt-kontor i Ringebu og Sør-Fron. Bestilling av utstyr til foregå på nett, og henting og avlevering av utstyr vil foregå på satelittkontorene som blir fullt utbygd fra 2023. 
 • Opprettholde kulturstipend til barn og ungdommer, slik at alle får muligheten til å oppleve mestring og samfunnsdeltakelse ved å delta i fritidsaktiviteter. 
 • Arbeide for at mennesker med funksjonsnedsettelse for mulighet til aktiv fritid med meningsfulle kultur- og idrettsaktiviteter, gjennom universell utforming og gratis deltakelse for ledsager på forskjellige arrangement. 

Er du enig med Ringebu Arbeiderparti om Kultur og fritid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker