Landbruk

Vår landbrukspolitikk

Landbruket i vår kommune produserer mat av høy kvalitet og er blant verdens beste.

Det er helt avgjørende at vi legger til rette for et mer levende og bærekraftig landbruk. Landbruket og videreforedling av landbruksprodukter gir mange arbeidsplasser både heltid og deltid. Landbruket i Ringebu har også potensiale til flere arbeidsplasser gjennom tilleggsnæringer, som blant annet lokal mat, Inn på tunet og gårdsturisme. Dette styrker landbruket økonomisk, politisk, og sosialt. 

Statsallmenningen er svært viktig som beiteressursene for de beiteberettigede i kommunen. Disse rettighetene og øvrige allmenningsrettigheter bidrar til å opprettholde og styrke næringsgrunnlaget for landbruket i vår kommune. Utmarksbeite og setting er en stor ressurs som må forsterkes i årene fremover. 

Vi vil: 

 • Prioritere vern av dyrka mark. Nødvendige inngrep på dyrka mark skal begrenses til et minimum i tråd med den nasjonale jordvernstrategien.

 • Arbeide for å sikre arbeidsplasser gjennom en aktiv distriktspolitikk. 

 • Arbeide for å styrke og opprettholde norsk matproduksjon. 

 • Motivere ungdom til å satse på et yrke i landbruket. 

 • Bidra til lokale og regionale tilskuddsordninger for næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapningen i landbruket. 

 • Legge til rette for nydyrking og sørge for en matjordsplan. 

 • Videreutvikle utmarksnæring for å styrke landbruket og sørge for verdiskapning. 

 • Arbeide for at flomutsatt jord og bruksarealer heves. 

 • Støtte opp om eksisterende landbruk og styrke de lokale tilskuddsordningene i Ringebu til kjøp av melkekvote, grøfting, rydding av innmark og nydyrking. 

 • Legge til rette for nye næringer i landbruket, i tett samarbeid med næringa. 

 • Arbeide aktivt opp mot sentrale myndigheter for å styrke rammevilkårene.

Er du enig med Ringebu Arbeiderparti om Landbruk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker