Samferdsel

Vår samferdselspolitikk

Infrastruktur knyttet folk og næringsliv sammen og er en viktig forutsetning for utvikling og verdiskapning. De overordnede målene er framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. 

Ringebu kommune skal ha gode veier, utbygd bredbånd i hele kommunen og tilgjengelig kollektivtilbud. Ringebu Arbeiderparti mener det er behov for en oppgradering av eksisterende infrastruktur. 

Vi vil: 

  • At E6 Øyer - Otta må prioriteres i plansammenheng til det beste for alle.
  • Legge til rette for at det reguleres inn en trafikksikker vei for syklende og gående gjennom hele kommunen ved å prioritere gang og sykkelveger. 
  • Jobbe mere aktivt med trafikksikkerhet og trafikkavvikling. 
  • Ha sterk prioritering av vedlikehold og asfaltering av gater og veier. 
  • Fortsette å være pådrivere for å få utbedret og vedlikeholt fylkesveger i kommunen. 

Er du enig med Ringebu Arbeiderparti om Samferdsel?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker