Utmarksnæring og rovviltforvaltning

Vår utmarks- og rovviltpolitikk

Stortinget har gjennom et enstemmig forlik sagt at det ikke skal være rovvilt som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder. Samtidig gir forliket klare føringer om å sikre overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur. 

Rovviltforvaltningen i Innlandet gjøres fortsatt gjennom to rovviltnemnder, en for hvert av de gamle fylkene. Rovviltforvaltningen skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres, og det er Statsforvalteren som har det administrative ansvaret. 

Vi vil:

  • Arbeide aktivt inn mot de statlige organene med forslag og innspill til en mer effektiv forvaltning. Dette skal gjelde reduksjon og uttak av skadegjørende rovvilt som bjørn ulv, jerv, gaupe og kongeørn. 
  • Arbeide for at lisensjakten utvides på alle rovdyrene i beiteprioriterte områder. 
  • Fortsette arbeidet for at streifdyr som bjørn og osv skal tas ut umiddelbart. Det må åpnes for uttak på sporsnø både høst og vår, også ut over eventuell lisensjakttid. 
  • At uttak av ynglende jerv må effektiviseres og benyttes for å holde bestandsmålet nede for å stoppe og begrense store tap av husdyr på utmarksbeite. 
  • Kreve en sterkere lokal og regional myndighet innen rovdyrforvaltningen. Dette ved å ha fokus på forebygging, iverksettelse av uttak og at bestandsmålene for ulv, jerv og gaupe skal følges bedre opp. 
  • Arbeide aktivt for at husdyrhold skal prioriteres foran vern av rovyr, slik at husdyr kan beite trygt i utmarka. 
  • Arbeide for at det åpnes for jakt på ynglende gaupe utenfor forvaltningsområdet i Gudbrandsdalen. 

Er du enig med Ringebu Arbeiderparti om Utmarksnæring og rovviltforvaltning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker